Instructions

This video will show you how to take the iHealth COVID 19 Test.

If you test positive, send your results here, and please isolate.

> Where to pick up a test <

Instrucciones

Este video le mostrará cómo tomar la prueba iHealth COVID 19.

Si da positivo, envíe sus resultados aquí y aíslese.

> Dónde recoger una prueba <

Hướng Dẫn

Video này sẽ hướng dẫn bạn cách làm kiểm tra iHealth cho COVID 19.

Nếu bạn kiểm tra dương tính, hãy gửi kết quả của bạn tại đây, và vui lòng cách ly.

> lấy một bộ xét nghiệm ở đâu <